Politika kvality

Strategickou vizí naší organizace je vytvořit stabilní společnost, která je schopna dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity. Naším záměrem je je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli zákazníkovi vysoce kvalitní služby, které uspokojí jeho požadavky a zajistí důvěru k naší organizaci.Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu. Naše společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti provádění pozemních staveb a jejich rekonstrukcí.

Vztah k zákazníkovi

 • Jsme společnost se silnou orientací na zákazníka
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% plnění všech předem stanovených požadavků zákazníka, včetně předvídání jeho budoucích potřeb
 • Neustálým zlepšováním systému managementu kvality, včetně zkvalitňování vztahů se spolupracujícími subjekty, usilujeme o schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho požadavky

Vztah k pracovníkům

 • Každý náš spolupracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality
 • Kvalitní a zodpovědná práce každého pracovníka je zárukou úspěchu firmy
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i morálních vlastnost
 • Pracovníci jsou díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy
 • Dobrou vzájemnou komunikací usilujeme o prohlubování vztahu a sounáležitosti ke společnosti
 • Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací
 • Zaměřujeme se pouze na spolehlivé a kvalitní dodavatele
 • Naši dodavatelé jsou zejména partneři, kteří mají systém managementu kvality na vysoké úrovni
 • Hodnotíme, vybíráme a úzce spolupracujeme s dodavateli tak, aby splnili naše očekávání

Vztah k systému managementu kvality

 • Naší snahou je neustále dosahovat souladu s požadavky normy ISO 9001, a tím plnit požadavky systému managementu kvality
 • Vedení firmy se zavazuje k pravidelnému ověřování funkčnosti systému a zabezpečení všech potřebných zdrojů k jeho efektivnímu fungování

Vztah k firmě, trhu

 • Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR nebo EU, případně zainteresovanými stranami
 • Společnost zajišťuje optimální využívání potřebných zdrojů

Neustálé zlepšování

 • Zavazujeme se k neustálému zefektivňování zavedeného systému
 • Změny v organizaci a řízení směřujeme ke zlepšení systému managementu kvality
 • Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický

Vztah k životnímu prostředí

Zavazujeme se, že budeme:

 • Plánovaně a cíleně zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech společnosti
 • Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu, podle normy ISO 14001 a jeho dalším rozvojem
 • Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a další závazky, ke kterým se společnost dobrovolně zavázala
 • Rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a nasměrovat je k užší spolupráci
 • Působit na své dodavatele tak, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí
 • Vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001
 • Snižovat dopady na životní prostředí v souvislosti s použitím našich služeb a výrobků
 • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků na životní prostředí
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí